PAKET TUR SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR: İşbu sözleşme Gaziosmanpaşa Bulvarı Esen Han No: 9/404 Konak-İzmir adresinde mukim ON-TOUR Turizm Tic. Ltd. Şti.’nin sahibi bulunduğu LOGO Travel Seyahat Acentası (bundan böyle "LOGO" olarak anılacaktır) ile aşağıda ve sözleşmeye ekli belgelerde adı-soyadı, adres ve telefonu yer alan Katılımcı arasında aktolunmuştur (Katılımcı, herhangi bir paket turu satın alan veya almayı taahhüt eden, adına ya da lehine bir paket tur satın alınan veya satın alınması taahhüt edilen veya kendisine bir paket tur sözleşmesi devredilen tüketiciyi ifade eder). 

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU:  LOGO İle yukarıda adı, soyadı, adres ve telefonu, ekli belgelerde yeralan Katılımcı arasında aşağıda detayları yeralan şartlar tahtında işbu paket tur sözleşmesi aktolunmuştur. 

İşbu sözleşme, yazılı olarak veya mevzuatta elektronik posta, kısa mesaj, internet, disk, CD, DVD,  hafıza  kartı  ve  benzeri  her  türlü  araç  ve  ortamı  şeklinde  belirtilen  kalıcı  veri saklayıcısı yoluyla da mesafeli olarak kurulabilir. 

Katılımcının, iştirak edeceği turla ilgili program, broşür, bilgilendirme ve her nevi yazışmalar da kağıt üzerinde verilebilir veya kalıcı veri saklayıcısıyla gönderilebilir. 

MADDE 3 – TUR PROGRAMI:  İşbu sözleşmenin kurulmasından önce Katılımcıya ön bilgilendirme amaçlı program verilmiştir. Programda yeralan bilgiler sözleşme kurulmadan önce programda açıkça belirtmek ve Katılımcıya bildirilmek şartıyla Sözleşme kurulduktan sonra ise tarafların açık mutabakatı ile değiştirilebilir. 

MADDE 4 - SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI:

4.1. LOGO, tura kayıt yapılırken, kayıt yapılan tarihe dek programda belirtilen taksit bedelinin tamamını tahsil etmek durumundadır. 

4.2. Yurtdışı turlarda tur bedeli, gidilen ülkeye göre yabancı para cinsinden belirtilmiştir.  Yurt dışındaki tur operatorüne,   tur bedeli doğrudan yabancı para olarak ödenmektedir.   Uçak şirketlerine de, ilgili taşıyıcının, çeşitli tarihlerde talep ettiği ödemeler, yine yabancı para bazında fakat uçak şirketinin belirlediği kur üzerinden TL olarak ödenmektedir.  Bu nedenlerle, paket tur ödemelerinin LOGO’ya yabancı para cinsinden yapılması gerekmektedir.  Ancak, bir nedenle yabancı para ödemesi yapamayacak olan yolcular, ödeme gününde LOGO’nun belirteceği kur üzerinden TL olarak ödeyebilirler.  

4.3. LOGO, hedefteki katılımın altında kalan bazı gezilerin gerçekleşmeme riskini ortadan kaldırmak için, gerek gördüğü taktirde bazı geziler ve bu gezilerdeki otel klasmanlarıyla ilgili promosyon fiyatlamaları uygulayabilir. Bu özel durum, aynı geziye önceden kayıt yaptırmış müşteriler açısından bir indirim hakkı doğurmaz. 

MADDE 5 - FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ:  Aşağıdaki şartların varlığı halinde, LOGO veya Aracısı turun hareket tarihinden en az 20 gün öncesine kadar,  Katılımcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek ve bu değişikliğin nasıl hesaplandığını belirtmek koşuluyla fiyat değişikliğine gidebilir; 

5.1. Sözleşme bedelinin döviz cinsinden belirlendiği yurt dışına yönelik paket turlarda fiyat değişikliğinin döviz kurunda meydana gelen olağandışı değişikliklerden kaynaklanması. 

5.2. Fiyat değişikliğinin yakıt giderlerindeki olağandışı değişikliklerden kaynaklanması. 

5.3. Fiyat değişikliğinin liman, havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi, resim, harç ve benzeri ücretlerde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanması. 

MADDE 6 - YOLCULUK ÖNCESİ BİLGİLENDİRME:  LOGO veya Aracısı, turun başlamasından,  yurt içi turlar için en az 24 saat, yurt dışı turlar için ise 48 saat önce,  aşağıdaki konularda katılımcıyı yazılı olarak bilgilendirecektir.  Katılımcıya verilen program veya yapılan sözleşmedeki bilgilerin değişmemesi halinde bu bilgilendirme zorunlu değildir.  

6.1. Yolculuğun başlangıç ve bitiş tarihi ile yeri.   

6.2. Ara konaklamaların yapılacağı tarih ve yer ile aktarma bilgileri. 

6.3. Katılımcıya yolculukta belirli bir yer tahsis edildiği hallerde bu yer hakkında ayrıntılı bilgi. 

6.4. LOGO veya aracısının tur yerindeki temsilcisinin veya bir temsilcisi yoksa iletişime geçilebilecek yerel irtibat noktalarının adı, adresi ve iletişim bilgileri, yerel temsilcinin ve irtibat noktasının bulunmaması durumunda katılımcının LOGO veya aracısı ile en kısa sürede iletişim kurmasını sağlayacak bilgiler. 

6.5. Reşit olmayan kişilerin yabancı bir ülkeye seyahat etmesini veya orada kalmasını öngören bir sözleşme yapılmışsa, küçükle veya küçüğün kaldığı yerdeki sorumlu kişi ile doğrudan iletişim kurmayı sağlayacak bilgiler. 

6.6. İptal masraflarını ya da kaza veya hastalık halinde ülkesine geri gönderilme de dahil olmak üzere yardım masraflarını teminat altına alacak isteğe bağlı bir sigorta sözleşmesi yapılmışsa buna ilişkin bilgiler. 

MADDE 7 - SÖZLEŞMENİN ESASLI UNSURLARINDA DEĞİŞİKLİK:

7.1. LOGO veya aracısı tarafından paket turun başlamasından önce, katılımcıdan kaynaklanmayan nedenlerle sözleşme içeriğinde yapılan önemli değişiklikler ile 5. maddede belirtilen sebeplerle yapılan fiyat değişikliği hariç,  diğer fiyat değişiklikleri esaslı sözleşme değişikliği olarak nitelendirilir. 

7.2. LOGO veya aracısının, esaslı sözleşme değişikliklerini ve bunun fiyat üzerindeki etkilerini katılımcıya derhal yazılı olarak bildirmesi zorunludur. 

7.3. Sözleşmenin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi halinde katılımcı, bu değişikliği kabul edebileceği gibi, yapılan değişikliği kabul etmediğini LOGO veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek koşuluyla aşağıdaki seçimlik haklardan birisini kullanabilir:

a) LOGO veya aracısı tarafından sunulan, eşit veya daha yüksek değerde başka bir paket tura ek bir bedel ödemeksizin katılma.

b) Fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma.

c) Herhangi bir tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönme.

d) Sözleşmeden dönülmesi halinde paket tur düzenleyicisi veya aracısının, sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren katılımcının ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın en geç on dört gün içerisinde iade etmesi zorunludur. 

MADDE 8 – PAKET TURUN İPTALİ:

8.1. LOGO veya Aracısının, Katılımcıdan kaynaklanmayan bir sebepten dolayı paket turun başlamasından önce turu iptal etmesi halinde Katılımcı, madde 7.3.’de kendisine tanınmış olan hakları kullanabilir. 

8.2. Paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptali ve sözleşmenin 10.maddesinde sayılan diğer hallerde LOGO veya Aracısı, sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. 

MADDE 9 - SÖZLEŞMENİN EKSİK İFASI VE SORUMLULUK:

9.1. Katılımcı, sözleşmenin ifası sürecinde ortaya çıkan her türlü eksikliği bağımsız hizmet sağlayıcısına ya da LOGO veya Aracısına derhal bildirmek zorundadır.  Bu bildirimin ardından LOGO bu eksikliği gidermek için gereken özeni gösterir.   

9.2. LOGO veya Aracısının, paket tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edildiğinde, LOGO veya aracısı paket turun devam etmesi için Katılımcıya ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler sunar ve katılımcıya teklif edilen hizmetlerle sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin eder. 

MADDE 10 - SORUMLULUKTAN KURTULMA:  LOGO veya Aracısı, sözleşmeye aykırılığın aşağıdaki hallerden kaynaklanması durumunda sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz: 

10.1. Katılımcının kusurunun bulunması. 

10.2. Sözleşmenin ifası sürecine dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması. 

10.3. Mücbir sebebin bulunması. 

10.4. LOGO, Aracısının veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi. 

10.5. Paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptal edilmesi ve iptalin sözleşmede öngörülen sürede paket turun başlamasından enaz yirmi gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Katılımcıya bildirilmiş olması. 

MADDE 11 - SÖZLEŞMENİN DEVRİ:

11.1. Katılımcı, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, turun başlamasından en az 15 gün önce LOGO veya Aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri  saklayıcısı  ile  bildirimde  bulunarak  sözleşmeyi,  paket  tur  açısından  geçerli  tüm koşulları yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. 

11.2. Paket tur sözleşmesini devreden ve devralan, LOGO veya Aracısına karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların ve uçak ve/veya her nevi ulaşım aracı değişikliği bedellerinin ödenmesinden müteselsilen sorumludur. 

MADDE 12 - SÖZLEŞMENİN FESHİ VE İPTAL KOŞULLARI:

12.1. Katılımcı, fesih talebini LOGO veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. 

12.2. Tarifeli seferler ile yapılan turlardaki iptalde kullanılan havayolunun belirlediği “Grup İptal ve Değişiklik Şartları” geçerli olur.  

12.3. Uçak bileti dışında kalan servisler için; tur hareketine 30 gün kalana kadar iptallerde, yurt dışındaki otel, transfer ve yurt dışı ülke içindeki iç hat uçuşları için, yurt dışındaki hizmet sağlayıcının, “Grup İptal ve Değişiklik Şartları” geçerlidir.  Bu şartlar ile ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, ödenen tur bedeli Katılımcıya iade edilir.  

12.4. Uçak bileti dışında kalan servisler için; tur hareketine 30-15 gün kalana kadar yapılan iptallerde; yurt dışındaki otel, transfer ve yurt dışı ülke içindeki iç hat uçuşları için, yurt dışındaki hizmet sağlayıcının, “Grup İptal ve Değişiklik Şartları” geçerlidir.  Bu şartlar ile ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere,   Katılımcıya toplam tur bedelinin%50’ si iade edilir. Katılımcının o ana kadar ödediği ücret %50’nin altındaysa,  aradaki fark kendisinden tahsil  edilir.   

12.5. Harekete 15 günden az kala yapılan iptallerde toplam tur bedelinin iadesi yoktur. 

12.6. Yukarıda, 12.2, 12.3,  12.4 ve 12.5. Maddelerde sözü edilen iadeler;

a)Paket Tur taksitleri/bedeli,  LOGO’nun banka hesabına yabancı para cinsinden yatırılmış ise,  aynı para cinsinden yapılacaktır.

b)Paket Tur taksitleri/bedeli,  LOGO’nun banka hesabına TL olarak yatırılmış ise,  TL olarak yapılacaktır.  

c)Paket Tur taksitleri/bedeli,  LOGO’ya,  yurt dışı veya yurt içi kredi kartı ile ödenmiş ise,  TL cinsinden

yapılacaktır.   

12.7. Katılımcının iptal talebinden önce vize müracaatı yapılmışsa vize bedeli iade edilmez. 

12.8. Esnek Turlar, 365 gün boyunca misafirin istediği tarihte, istediği destinasyona, istediği geceleme sayısında, istediği otel ve uçağı seçerek oluşturduğu kişiye özel turlardır.  Esnek turlarda rezervasyonun teyidiyle birlikte uçak bileti kesilir, otel ve transfer rezervasyonu kesinleştirilir.  Esnek Turlarda da, “kullanılan havayolu” ile “yurt dışındaki otel, transfer ve yurt dışı ülke iç hat uçuşları için, yurt dışındaki  hizmet sağlayıcısının Grup İptal ve Değişiklik Şartları” geçerlidir.

 12.9. Resmi tatil dini ve milli bayram dönemlerini kapsayan turlarda değişiklik ve iptal yapılamaz. 

12.10. Katılımcının gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği  ve engelleyemediği bir durum veya kendisiyle ilgili bir mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına 30 günden daha az süre kala fesih bildiriminde bulunması ve durumu belgelendirmesi halinde;  ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar,  ulusal ve yabancı uçak şirketlerine koltuk başına yapılan ve iadesi mümkün olamayabilecek teminat tutarı ile yurt içi ve yurt dışında,  üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere,  herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.  Mücbir sebebi olan bu Katılımcının haricindeki tura katılanlar için bu madde geçerli değildir.      

12.11. Bu madde kapsamında yapılacak bedel iadeleri, fesih bildiriminin LOGO veya Aracısına ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde Katılımcıya yapılır. 

MADDE 13 - MÜCBİR SEBEPLER:

13.1. Doğal afetler, olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, halk hareketleri, savaş, savaş ihtimali, karantina ihtimali, öngörülemez teknik hususlar, uçak gecikmeleri gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil ediyorsa taraflarca mücbir sebep olarak kabul edilir.  Söz konusu ülkeye ait elçilikler ya da resmi makamlarca bu mücbir sebepler kabul edildiğinde, havayolları ve otellerin bu bildirim ışığında iptal ve iade koşulları geçerlidir.  Bu süreçte LOGO ve Aracısı sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. 

13.2. Katılımcı kendisiyle ilgili mücbir sebebe ilişkin resmi makamlardan aldığı her türlü rapor veya belgeyi LOGO veya Aracısına vermek durumundadır.  Mücbir sebebi,   istenen sürede belgeleyemeyen veya eksik olarak belgeleyen Katılımcılar, LOGO veya Aracısından herhangi bir talepte bulunamazlar. 

MADDE 14 - ZORUNLU SEYAHAT SİGORTASI:

LOGO veya Aracısı, paket tur kapsamında taahhüt ettiği hizmetlerin, acentanın iflası da dahil olmak üzere, verilmemesinden kaynaklanacak sorumluluklarını, Zorunlu Paket Tur Sigortası özel ve genel şartları çerçevesinde sigorta ettirmiştir.  İşbu poliçe sertifikası sözleşme ekinde Katılımcıya teslim edilmiştir. Katılımcının kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masraflarını ve her türlü kazadan doğan zararını ve tedavi masraflarını, poliçe limiti kadar karşılayacak şekilde sigorta ettirilebileceği hususu kendisine hatırlatılmıştır. 

MADDE 15 - ULAŞIM ARAÇLARI VE KONAKLAMA TESİSLERİ:

15.1. LOGO veya Aracısı, havayolu ile yolcular arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955 tarihli Lahey Protokolüne tabidir.  Tur programında belirtilen uçak, otobüs, gemi, tekne, tren ve diğer ulaşım araçlarının yolculuklarındaki hareket saatleri, ilgili kuruluşların resmi programlarına göre hazırlanmıştır. Bu saatlerin değişmesi, tarih değişiklikleri ve buna bağlı yapılan program değişiklikleri, rötarlar LOGO veya Aracısı’nın iradesi dışındaki olgular olup, bu olaylar uluslararası havayolu mevzuatı, uluslararası andlaşmalar, diğer taşımacılık mevzuatı kuralları gereğince değerlendirilir.  Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda; yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri, IATA, diğer konvansiyonlar, taşımacılık mevzuatı kuralları, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı çıkartılmış tüzük, yönetmelik ve her türlü mevzuat hükümleri uygulanır. 

15.2. LOGO veya Aracısı, konaklama tesisleri ve taşımacı kuruluşların tur programında belirtilen zaman ve vasıfta hizmet sunması için gerekli özeni gösterir.  Programlarda belirtilen tüm otel isimlerive benzeri” olarak belirtilmiş olup yıldız kategorisi ve mesafe olarak örnek teşkil etmek için yazılmıştır.  Belirtilen isimli otelde değişiklik yapılması halinde, benzer kategorideki bir başka otel ismi, tur öncesi tüm katılımcılara bildirilecektir. Ulaşım araçları ve konaklama tesislerinde,  LOGO veya Aracısının iradesi dışında gelişen olaylardan doğabilecek arıza, kaza ve kayıplarda ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek sorunlarla, siyasi olay, grev,  devletlerarası ilişkilerdeki değişiklikler,  terör, halk hareketleri,   savaş ihtimali,  doğal afetler,  olumsuz hava şartları, sis ve öngörülemez teknik sorunlar gibi olağanüstü ve mücbir sebeplerden ve/veya Katılımcının kusurundan dolayı sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilememesinden LOGO veya Aracısı sorumlu tutulamaz. 

15.3. Uçuş öncesinde uçak saatleri değişebilir, tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce konfirme edilmesi gerekmektedir.  Yolcular uçak saatlerinin değişebileceğini bilerek turu satın almıştır.  Yolcuların tur tarihinden 48 saat önce LOGO veya Aracısından konfirmasyon talep etmeleri ve belirtilen saatlerde randevu yerinde olmaları şarttır.  Aksi durumda doğacak sorunlardan LOGO veya Aracısı sorumlu tutulamaz.  LOGO veya Aracısı da değişiklik haberi aldığı an en kısa sürede durumu yolcularına bildirir. 

15.4. Tur programında belirtilen konaklama şekli dışında, gezi esnasında ve otelde alacağı ekstra yemek, içki ve program dışı hizmetler Katılımcı tarafından ödenecektir.  Ayrıca gidilecek  ülkenin  mevzuatlarına  göre  turistlerden  alınması  gereken  vergi,  şehir  giriş ücretleri, otel konaklama vergileri, harç v.b. gibi ödemeler Katılımcıya aittir. 

15.5. Seyahat süresince, başlangıcında ve sonunda gezilen ve konaklanan yerlerde Katılımcılardan kaynaklanacak hasar, zarar ve kayıplardan LOGO veya Aracısı sorumlu değildir. 

15.6. Aksi belirtilmedikçe, Otellere varış saati kaç olursa olsun, odalara yerleşme saati yerel saatle 16.00'dır. Dönüş gününde, otellerden ayrılış saati kaç olursa olsun, odaları boşaltma saati,  yerel saatle 12.00’dir. 

15.7. Çocuk indirimleri, çocukların ebeveynleri ile aynı odada 3. Veya 4. kişi olarak kalmaları durumunda uygulanır.  Ancak otelde yatak ve uçakta koltuk işgal ederse tam bedel alınır. 

15.8. Şehir turları ve ekstra turlar, içeriği değişmemek şartıyla, programda yazılandan farklı günlerde düzenlenebilir.  Programlarda belirtilen geziler rehberin insiyatifinde herhangi bir nedenden dolayı belirtilen gün/günler dışında başka bir gün yapılabilir. Yerel otoriteler tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen gezi veya turlar yapılamaz.  Ekstra tur fiyatları içerik ve katılımcı sayısına göre değişiklik gösterebilir.  Hava durumuna veya zorunlu durumlara bağlı olarak turlar gerçekleşmeyebilir, bu durumda LOGO olabilecek en uygun alternatifi sunacaktır.  Bildirilen kalkış noktaları dışında yolcu alımı yapılmamaktadır.  Otobüslerde koltuk numarası garantisi verilmemektedir.  LOGO veya aracısı otobüslerin kalkış varış saatleri ve program içeriği konusunda değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

15.9. Katılımcıların seyahatlerde ücretsiz bagaj taşıma hakları seyahat edilen ulaşım araçlarının tanıdıkları limitlere göre belirlenir.  Bu limitlerin üzerindeki bagajlarda, taşıma şirketinin uygulayacağı ek ücret Katılımcı tarafından ödenir. 

15.10. LOGO veya Aracısından alınan seyahat paketi dahilindeki uçuşlar sırasında meydana  gelebilecek  herhangi  bir  bagaj  kaybı  ve/veya  hasarı  durumunda  havayolu şirketinin uygulayacağı kurallar geçerlidir,  LOGO veya Aracısının herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

15.11. Katılımcılar para, ziynet eşyaları, değerli eşyalarını, kimlik ve pasaport gibi önemli belgelerinin güvenliğinden kendileri sorumlu olup oluşacak kayıp, hasar ve çalınma durumlarında sorumluluk tamamen Katılımcıya aittir. Ulaşım araçlarında, ilgili ve/veya resmi kuruluşlar tarafından belirlenen bagaj taşıma kuralları geçerlidir.  Kurallar dışına çıkılması halinde ortaya çıkan cezalarda Katılımcı sorumlu olup, LOGO veya Aracısı sorumluluk taşımaz. 

15.12. Seyahat paketi dahilinde turun her aşamasında bagaj ve kişisel eşyaların sorumluluğu Katılımcıya aittir. 

15.13. Seyahat esnasında kaybedilen değerli eşya ve pasaport, kimlik, uçak bileti vb. belgelerle ilgili olarak doğan masraflardan LOGO ve/veya Aracısı sorumlu tutulamaz. 

MADDE 16 – VİZE: Yurtdışı gezilerde gerekli olan vizelerin hazır olmasından Katılımcılar sorumludur.  LOGO veya Aracısından vize işlemlerini takip etmesi talep edildiği takdirde, depar tarihi itibari ile en az 6 ay geçerli pasaportun olması ve gerekli belgelerle birlikte turun hareket tarihinden en az 40 gün önce, vize ve servis ücreti Katılımcılar tarafından karşılanmak üzere LOGO veya Aracısına başvurulması gerekir. 

LOGO veya Aracısı vize işlemlerinde sadece aracı konumunda olup konsolosluklar tarafından vize verilmemesi halinde hiçbir sorumluluğu yoktur.   Katılımcının vize talebinin Konsolosluklarca reddi halinde, rezervasyon yaptırdığı turun özelliğine göre işbu sözleşmedeki iptal koşulları geçerli olup bu hükümlerin belirlediğinin dışında bir iade veya tazminat söz konusu değildir. 

Herhangi bir gecikmeden ve belge eksikliklerinden doğabilecek aksaklıklardan LOGO veya Aracısı kesinlikle sorumlu değildir. 

LOGO veya Aracısının aldığı vizenin tarih ve içeriği Katılımcı tarafından kontrol edilmelidir.   Tur hareket tarihine kadar vize ücretlerinde olabilecek değişiklikler Katılımcılara yansıtılır ve farklar tahsil edilir. 

Vize alınmış olmasına rağmen, Türkiye’den çıkışına izin verilmeyen veya seyahat edilen ülkede herhangi bir nedenle içeri sokulmayan Katılımcılara herhangi bir ödeme yapılmaz ve bu durumdan LOGO veya Aracısının sorumluluğu yoktur. 

Katılımcı gideceği ülkeye ilişkin vizesi olduğunu beyan eder veya vize işlemlerini bizzat kendisi takip edeceğini belirtirse, bu durumda tüm sorumluluk Katılımcının kendisindedir.   Katılımcı vize işlemlerinin gerçekleşmediğini ileri sürerek sözleşmeyi feshedemez,   sorumluluk Katılımcıya ait olacaktır.

Yeşil pasaport sahipleri de, bazı ülkelerin kendilerinden talep ettiği vizeleri almak zorundadırlar.  Bu konu her tur ve destinasyon için kontrol edilmelidir.  

İşbu maddede belirtilen LOGO veya Aracısının vize işlemlerinde sadece aracı konumunda olduğu, konsolosluklar tarafından vize verilmemesi halinde LOGO veya Aracısının hiçbir sorumluluğu bulunmadığı  hususu ve maddede açıklanan diğer hususlar Katılımcıya ayrıntılı olarak açıklanmış, bu husus karşılıklı müzakere edilmiş,  anlaşılmış ve Katılımcı tarafından kabul edilmiştir. 

MADDE 17 - DİĞER HÜKÜMLER:

17.1. Turların gün süreleri takvim gününe göre verilmiştir.  Başlangıç ve bitiş günleri, günün hangi saati olursa olsun turun gün sayısını belirler. 

17.2. Gümrüklerde formaliteler ile ilgili olarak giriş ve çıkışlarda yolcuların pasaportlarını, nüfus cüzdanlarını, gerekli hallerde çalıştıkları kurumdan alınacak belgeleri ve her türlü şahsi belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.  Pasaport ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden doğması muhtemel problem ve buna bağlı gecikme ve iptallerden Katılımcılar sorumludur.  Yurtdışı gezilerinde hareket tarihi itibari ile en az 6 ay geçerli pasaport olması mecburidir.  10 yıldan eski pasaportlar yurtdışına  yapılan  seyahatlerde geçerli değildive tur hareket tarihinden önce yenilenmesi gerekmektedir.  Yırtık ve yıpranmış pasaportlar ile giriş/çıkış yapılamaz.  Pasaport süresi ile ilgili sorumluluk katılımcıya aittir.  Bu durumda Katılımcı seyahatle ilgili tüm haklarını kaybeder. 

17.3. Tura katılan 18 yaş altındaki yolcuların ebeveynleri yasal belgelerini bulundurmak ve ibraz etmekle yükümlüdür. 

17.4. Katılımcıların şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur.  Katılımcının şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır. 

17.5. Bu sözleşme Katılımcıya verilecek hizmetin kapsamını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır, fatura ve makbuz yerine geçmez, tur bedelinin ödendiği anlamına gelmez. 

17.6. Sözleşmede adı bulunan geziye katılacak kişiler, kayıt işlemleri başkası tarafından yapılmış ve imzalanmış olsa dahi, sözleşme maddelerini okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırlar. 

17.7.  İşbu sözleşme,  tarafların hür iradesiyle ve tüm  maddeleri  okunarak  tanzim  ve müzakere edilmiş ve imza olunmuştur. 

MADDE 18 – TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ:

18.1. Katılımcı, ON-TOUR Turizm Tic. Ltd. Şti. (LOGO Travel Seyahat Acentası) tarafından kendisine gönderilecek her türlü ticari elektronik iletilere onay vermektedir.  Bu kapsamda Katılımcı, ON-TOUR Turizm Tic. Ltd. Şti. (LOGO Travel Seyahat Acentası) tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtalarıyla Katılımcı’dan başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın tatil turları, ulaşım hizmetleri, muhtelif kiralama işleri ve diğer hizmetlerle ilgili bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla her türlü elektronik ileti/sms/faks vs. gönderilebileceğini kabul ve beyan eder.  Katılımcı, dilediği zaman,  hiçbir gerekçe göstermeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilir.  Bu talebini ON-TOUR Turizm Tic. Ltd. Şti. (LOGO Travel Seyahat Acentası’na) çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak veya Satıcı bilgilerindeki iletişim adreslerine ücretsiz olarak iletebilir. Talebin alınmasını müteakip ON-TOUR Turizm Tic. Ltd. Şti. (LOGO Travel Seyahat Acentası) 3 İŞ GÜNÜ içerisinde bu talebin gereğini yerine getirecektir. 

MADDE 19 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI:

LOGO, Katılımcıların iletmiş olduğu kişisel bilgilerin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermektedir. 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” tahtında LOGO, şubeleri, alt acenteleri, 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ve bu kanun dayanak yapılarak hazırlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen seyahat acenteliği faaliyetlerini yerine getirirken gerek yurt içinde gerekse yurt dışında 3. kişi tedarikçi firmalarla anlaşmalar yapmakta ve Katılımcılar adına hizmet sunumuna yönelik rezervasyon kayıtları gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla, Katılımcılara ait gerekli kişisel bilgileri, 3.kişi tedarikçi firmalar ile (konaklama firmaları, havayolu şirketleri, kara ve deniz dahil ulaştırma hizmeti sunan firmalar, araç kiralama şirketleri,  sigorta  şirketleri,  rehberlik  şirketleri,  vize  şirketleri,  transfer  elemanları  ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar) paylaşmaktadır. Dolayısıyla LOGO, Katılımcıların kişisel verilerini, kanunlarımızca yetkili olunmuş kişi, kurum ve kuruluşlar ile turizm ve tüketici hukuku mevzuatı kapsamında bilgi işlenmesine izin verilenler ve tabi olunan mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi yanında müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla LOGO, şubeleri ve alt acentaları ve ilgili diğer kişi ve kuruluşlarla 6698 sayılı Kanunda belirtilen şekilde işleyebilecektir. 

LOGO, kişisel bilgileri yürürlükteki veri koruma yönetmeliklerine uygun olarak muhafaza eder ve kullanır. LOGO, kişisel verileri işleme amacı dışında kullanmayacak veya ilgili mevzuatta öngörülen bir diğer sebep olmaksızın 3.kişilere aktarmayacak ve/veya ifşa etmeyecektir. Mevzuat gereği kamu kurum ve kuruluşları ve/ veya yar mercileri ile paylaşılması zorunlu olan bilgiler bu durumun istisnasıdır. 

6698 sayılı kanunun 11. Maddesi çerçevesinde Katılımcılar, şirkete başvurarak; Kişisel veri işlenip  işlenmediğini  öğrenme,Kişisel  verileri  işlenmişse  buna  ilişkin  bilgi  talep  etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,  işlemeyi  gerektiren  sebeplerin  ortadan  kalkması  halinde  kişisel  verilerinizin silinmesi ya da yok edilmesini; düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek  ve  kişisel  verilerin  mevzuata  aykırı  olarak  işlenmesi  sebebiyle  zarara  uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. LOGO’nun mevzuattan ve işbu maddeden doğan hakları saklıdır. LOGO, Katılımcının makul ölçüleri aşan, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren, başkalarının gizliliğini tehlikeye atan taleplerini reddetme hakkı saklıdır. 

Katılımcı,  işbu  maddedeki  bilgilendirmeyi,  yüz  yüze  veya  mesafeli  olarak  okuyup, anladığını 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak LOGO ve şubeleri, alt acenteleri, çağrı merkezi, bağlı şirketleri tarafından ya da internet siteleri ile sosyal medya sayfaları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde LOGO’nun birlikte çalıştığı ya  da  kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri, alt acenteler ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, izin vermiştir.

 

Yukarıdaki sözleşme koşullarını şahsım ve tura katılacak rezervasyonda adı geçen diğer kişiler adına da okudum, müzakere ederek kabul ettim.  Paket tur sözleşmesini, tur kayıt formunu, tur programını, sigorta poliçesini ve ödeme makbuzunun örneğini şahsım ve tura katılacak rezervasyonda adı geçen diğer kişiler adına teslim aldım. 

 

ON-TOUR Turizm Tic. Ltd. Şti.   

LOGO TRAVEL  Seyahat Acentası 

 

SÖZLEŞMEYİ İNDİR